شرکت آرماکو نظارت دقیق بر کیفیت محصولات را بعنوان اصلی لازم و اساسی در جهت حفظ حقوق مشتریان در فرایند تولید خود سازماندهی کرده و با بکارگیری ابزارهای دقیق آزمایشی و استقرار آزمایشگاه مجهز در خط تولید خود، از انطباق کیفی محصولات تولید شده با استانداردهای موجود اطمینان حاصل می کند. واحد کنترل کیفیت آرماکو، با نظارت بر هر مرحله از تولید و صدور گواهی آنالیز برای محصول نهایی تولید شده، این ضمانت را برای مشتریان خود فراهم می آورد تا بهترین کیفیت را مطابق با سفارش خود دریافت کنند. این شرکت با استانداردسازی خط مشی ها و الگوهای مدیریتی و اجرایی خود، موفق به دریافت گواهینامه های زیر گردیده است: